Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden P5 Pensioen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 P5: de besloten vennootschap P5 Financieel Advies BV alsmede de besloten vennootschap P5 Pensioen BV, gevestigd te Oijen, handelend onder de naam P5 Pensioen.
1.2 Opdrachtgever: een ieder, die in eigen naam of voor en namens een derde dan wel vertegenwoordigd door een derde, met P5 Pensioen op enigerlei contact heeft in het kader van of met het oog op een overeenkomst met P5 Pensioen.
1.3 Algemene Voorwaarden P5 Pensioen : de onderhavige voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van P5 Pensioen, alsmede alle door P5 Pensioen aangegane opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle door derden te gebruiken voorwaarden, die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen van toepassing, indien en voor zover de toepasselijkheid van eerstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door P5 Pensioen is bevestigd. In dat laatste geval gelden genoemde voorwaarden uitsluitend voor de rechtsverhouding/overeenkomst, waarbij/ten behoeve waarvan deze zijn geaccordeerd. Zijn de voorwaarden van de opdrachtgever/derden niet van toepassing verklaard, dan zijn deze uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen/offertes
3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege P5 Pensioen, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij P5 Pensioen het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Een door of vanwege P5 Pensioen gedane aanbieding vervalt na verloop van 30 dagen indien de aanbieding alsdan nog niet door de opdrachtgever is geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 De opdrachtgever garandeert de juistheid en compleetheid van de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de opdracht door P5 Pensioen. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden P5 Pensioen slechts na diens expliciete aanvaarding.
4.2 P5 Pensioen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 P5 Pensioen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, behoudens omstandigheden, die aan P5 Pensioen redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
5.2 P5 Pensioen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat P5 Pensioen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor P5 Pensioen kenbaar behoorde te zijn.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan P5 Pensioen de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

6. Termijnen voor de uitvoering
6.1 Alle door P5 Pensioen genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Nimmer zijn dit fatale termijnen. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal P5 Pensioen de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7. Honorarium en betaling
7.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium gebaseerd zijn op het per datum van de aanbieding of overeenkomst geldende uurtarief of het afgesproken abonnementstarief.
7.2 Indien sprake is van een overeenkomst als vermeld in artikel 5.3. zal de opdrachtgever, gehouden zijn na afronding van elke fase, en indien deze fase niet is afgerond maandelijks, de betaling overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 te voldoen.
7.3 Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.
7.4 Het honorarium is exclusief omzet belasting (BTW). Alle declaraties zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Betaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening.
7.6 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,-
7.7 Indien opdrachtgever gelden tegoed heeft van P5 Pensioen uit hoofde van zogenaamde retourprovisie zal dit te ontvangen bedrag gelijk zijn aan het met 21% verlaagde provisiebedrag. Dit gebeurt in verband met de door P5 Pensioen aldus af te dragen BTW.

8. Geheimhouding
8.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

9. Medewerking door opdrachtgever
9.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de
overeenkomst, zal de opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijden alle nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
9.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van P5 Pensioen staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van P5 Pensioen in rekening worden gebracht.
9.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is P5 Pensioen gerechtigd deze verhoging door te berekenen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.4 P5 Pensioen heeft de bevoegdheid om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is.

10. Intellectueel eigendom
10.1 Van alle door P5 Pensioen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde modellen, zoals berekeningsmethodieken, softwareprogramma's en overeenkomsten, schriftelijk, digitaal of op welke wijze dan ook vastgelegd, behoudt P5 Pensioen het eigendomsrecht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11. Opzegging
11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden schriftelijk opzeggen.
11.2 Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, heeft P5 Pensioen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan P5 Pensioen zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid
12.1 P5 Pensioen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat P5 voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
P5 Pensioen is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van verrichtte advies- en bemiddelingswerkzaamheden voordat P5 Pensioen middels een formele opdrachtbevestiging door opdrachtgever als adviseur was aangesteld.
12.2 Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enige schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dit schriftelijk aan P5 Pensioen te melden.
12.3 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 6 is P5 Pensioen in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. P5 Pensioen staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.
P5 Pensioen is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
12.4 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

13. Verval van recht
13.1 Na verloop van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies, vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens P5 Pensioen ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van P5 Pensioen bij de uitvoering van de overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Alle overeenkomsten tussen P5 Pensioen en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
14.2 Alle geschillen met betrekking tot met P5 Pensioen gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

15. Nietigheid
15.1 Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen de bedoeling van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk weergeeft.

voor u als
Intermediair

Wat wij voor u kunnen betekenen >

voor u als
Accountant

Wat wij voor u kunnen betekenen >

voor u als
Werkgever

Wat wij voor u kunnen betekenen >

voor u als
Werknemer

Wat wij voor u kunnen betekenen >